Лабораторен експеримент на сфера БЪЛГАРА, проведен от Д-р Игнат Игнатов в НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИЦИНСКА БИОФИЗИКА.  Експериментът е заснет от оператора Валентин Благоев и журналистката Татяна Иванова. Излъчено по канал 3.

 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИЦИНСКА БИОФИЗИКА

(www.medicalbiophysics.dir.bg)

гр. София

ръководител д-р Игнат Игнатов

 

магистър по физика, Носител на световни награди по алтернативна медицина и биофизика Швейцарски приз 2003, Приз на Вернадски 2003, Приз на Чижевски 2005, Носител на диплом за особени заслуги в развитието на народната медицина на Русия –проф. Галперин, 2002

 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРА

В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИЦИНСКА БИОФИЗИКА

Спектрален анализ на дейонизирана вода, върху която има биоинформационно въздействие на СФЕРА БЪЛГАРА

(Игнатов, Антонов, Гълъбова - 1993). Изследването е направено по метода ДНЕС (Антонов, Гълъбова, 1993).

 

Този анализ показва наличие на енергиен поток, който способства за образуване на групи от водни молекули (кластери).

Излъчването е от човек към сфера БЪЛГАРА, като биофизичното поле преминава през сферата. При поставяне на екран също се наблюдава ефект. Това означава, че сфера БЪЛГАРА въздейства на магнитната компонента на биофизичните полета. Тя има стимулиращ и балансиращ ефект в човешкото тяло, което съдържа около 60% вода. Ефектът е най-значим върху нервната и сърдечно-съдовата система. Мозъкът съдържа около 80%, а кръвта 92 % вода. При по-нататъшни наблюдения е установено, че при човек, използващ сфера БЪЛГАРА, постепенно се уравновесява кръвното налягане, подобрено е оросяването и проходимостта на кръвоносните съдове. Ставите стават по-подвижни. Също така се наблюдават положителни медицински ефекти при неврози и свързаните с тях страхови и депресивни състояния.

     - СЕЛЕКТИВЕН ВИСОКОЧЕСТОТЕН РАЗРЯД (УСЪВЪРШЕНСТВАН КИРЛИАНОВ ЕФЕКТ С ПРОЗРАЧЕН ЕЛЕКТРОД (АНТОНОВ-1984)) – ЗАСНЕМАНЕ НА БИООБЕКТ (ЧОВЕК) ПРЕДИ И СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СФЕРА БЪЛГАРА:

Сфера БЪЛГАРА се настройва към съответния биообект (човек) в продължение на 16 минути. При този експеримент обектът е бил изложен на въздействието й в продължение на 20 минути, от които 16 са били необходими за настройване. Реалното биовъздействие е 4 минути. Сравнявайки резултатите, се наблюдава повишаване на хомогенността на ореола с 15 % и разширяване с 2 мм. Тези два показателя са пряко свързани с физическото състояние и здравето на човека. Физически здравият човек има плътен и широк ореол.

 

ИЗВОД: По-нататъшните наблюдения, както и извършената от Диди Захариева (резултатите са показани) компютърна диагностика, потвърждават подобряването на физическото състояние и психическо равновесие на човека след въздействието на сфера БЪЛГАРА.

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

на Нина Папазова (Сфера Българа)

за показаните резултати от изследвания в Научноизследователския център по медицинска биофизика,

София, (приложени в протокола)

 

П Р О Т О К О Л

на Нина Танева Папазова

Научно изследване на биоинформационно въздействие на Сфера, Българа

 

1. СПЕКТРАЛЕН АНAЛИЗ НА ДЕЙОНИЗИРАНА ВОДА, ВЪРХУ КОЯТО ИМА ВЪЗДЕЙСТВИЕ : Изследването е извършено по метода на ДНЕС - диференциален неравновесен енергиен спектър (Антонов, Гълъбова , 1993г.)

 

1.1.)          - изменение на средната енергия на междумолекулните връзки          (10-3 eV )

1.2.)          L – вълнови диапазони в областите на максимално въздействие          (10-6 m )

1.3.)

 

РЕЗУЛТАТИ No: на изследването от дата: 06.11.2006 г.

 

Начин на въздействие:                    въздействие от 5 см                    въздействие от 5 см с екран

                                                                       3,5                                                            3,1

 

2. СЕЛЕКТИВЕН ВИСОКОЧЕСТОТЕН РАЗРЯД (СВЧР) –Усъвършенстван Кирлианов ефект с прозрачен електрод (Антонов , 1984г.)

2.1.) характер на ореола ( корона, хало, мъглявина, смесен)2.2.) хомогенност на ореола - 75 % хомогенен преди въздействие и 90% хомогенен след въздействие на Сфера Булгара

2.3.) средна ширина - 8,2 mm преди и 9,0 mm след въздействие (снимка на черно бял кирлиан + таблица 3)

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: Извършен е спектрален анализ на вода, като и двата резултата показват, че ефектът се дължи на енергиен поток от водата към сферата. Аналогично същият ефект може да се очаква и върху човешкото тяло (режим "отнемане") на енергия и акумулиране. Металният екран е преграда за част от биоелектричните полета и е прозрачен за биомагнитните полета. Това означава, че е възможно ефектът на сферата да се дължи на магнитна компонента. Двата резултата с екран и без екран не се различават съществено, което е доказателство в полза на магнитната компонента.

Експериментът с високочестотен разряд показва съществени промени в биоелектричната активност на човек след контакт със сферата в продължение на 20 min . Препоръчват се по нататъшни изследвания и анализи за полезността на сферата. Ръководител на НИЦМБ: Д-р Игнат Игнатов (магистър по физика) - http://www.medicalbiophysics.dir.bg/bg/ignat_ignatov_cv.html

Забележка : Методиката за изследване е със защитени авторски права.

 

Здравейте, Нина!

Изпращам Ви излючително интересните резултати от анализа на биовъздействието на Сфера Българа. Цветна Кирлианова фотография с прозрачен електрод на проф. Антонов. Изследването на цветовия спектър е извършено по методиката на д-р Игнатов.

Сн.1                                                       Сн.2

Сн. 1 - Цветна Кирлианова аура на Т. И. след простудно заболяване.

Сн. 2 - Цветна Кирлианова аура на Т. И. след 30 минутно носене на Сфера Българа.

Най-ниско енергийният цвят на Кирлиановата аура е червеният, а най-високо енергийните цветове са синия и виолетовия. При първоначалното изследване се наблюдава хомогенна аура с преимуществено червен цвят. Синият цвят е около 25% и в основата на аурата има виолет. Втората аура е хомогенна със светла основа и стабилен син и виолетов слой. Периферията е червена, с две сини зони. Виолетовият цвят е силно увелечен във втората аура по отнощение на червения в първата. Ефектът на биоинформационно въздействие на Сфера Българа с анализ на цветната Кирлианова аура е обективно доказан.

http://www.medicalbiophysics.dir.bg/bg/kirlian_effect.html

 

С поздрави:

д-р Игнатов

© Всички права запазени, 2013